Các hoạt động của công t
   Hoạt động    Các hoạt động của công ty
Các hoạt động của công ty

People and sharing are the philosophy of SYNOPEX's ecosystem.
We will take the lead in social contributions to create a world where everyone lives in harmony. SYNOPEX aims to share to promote self-reliance rather than merely deliver goods perfunctorily.

Tin Tức Hoạt động xã hội Hoạt động của công ty E- Magazine
 


2017. 03 PDF File
2016. 02 PDF File
2016. 01 PDF File

   If see PDF file, establish Acrobat Reader program. Acrobat Reader Download

SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.