PCB/FPCB SMT PBA Camera Window Function Test Tự động hóa công đoạn sản xuất
   Sản phẩm     Function Test      
Function Test

Nâng cao chất lượng linh kiện và sản phẩm điện tử
Việc trang bị các thiết bị này nhằm cắt giảm phí nhân công, nâng cao chất lượng ngành công nghiệp sản xuất linh kiện không chỉ cho sản phẩm PBA, TSM, TSP mà còn những sản phẩm điện tử khác

Chúng tôi rất muốn tạo công ăn việc làm và cống hiến cho xã hội thông qua việc xúc tiến các dự án mới; góp phần phát triển ngành công nghiệp điện tử thông qua việc tích hợp công nghệ và phát triển không ngừng thiết bị kiểm tra; mở rộng thị trường và gia tang lợi nhuận thông qua việc nâng cao công nghệ thiết bị kiểm tra; cắt giảm chi phí nâng cao chất lượng và phí nhân công thông qua việc phát triển thiết bị kiểm tra tại Synopex.Product

TSM - Drawing

TSP - ITO

TSM - ASS`Y

TSM - Icon

TSM - IR(Window)

PBA - Socket

PBA - 근조도 Sensor

PBA - Holl Sensor

PBA - Volume Key

PBA - TSP FPCB Inspector

PBA - MAIN Inspector


SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý + Tự động hóa công đoạn sản xuất    
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Cụm Công Nghiệp Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.