Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


H?nh phuc khi s? chia
Gop tay vi m?t xa h?i t?t ?p h?n thong qua cac ho?t ?ng thi?t th?c va y ngh?a la tinh th?n ma Synopex Vi?t Nam luon theo u?i. Cac ho?t ?ng ??c t? ch?c th??ng xuyen nh?: th?m tr?i tr? m? coi, t?ng qua cho ng??i gia vo gia c? t?i trung tam b?o tr? xa h?i, t?ng h?c b?ng cho sinh vien ngheo hi?u h?c la nh?ng ong gop nh? cung c?ng ?ng han g?n th? gi?i

   

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý      
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.