Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Tai tr?, trao h?c b?ng cho cac sinh vien xu?t s?c
Trao h?c b?ng cho sinh vien : Le Phung Qu?nh, sinh vien n?m 3 tr??ng ?i H?c S? Ph?m K? Thu?t Vinh, Ngh? An. Ch??ng trinh ??c t? ch?c b?i hi?p h?i doanh nghi?p Han Qu?c, SQ Han Qu?c va cac t? ch?c xuc ti?n th??ng m?i va lien k?t v?i cac tr??ng ?i h?c.

   

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý      
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.