Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Ch??ng trinh Hanoi Tour
Ch??ng trinh Hanoi Tour, ay la m?t trong nh?ng ho?t ?ng c?a Synopex nh?m m?c ich lam cho t?t c? cac thanh vien c?a Synopex ?c bi?t la nh?ng b?n cong nhan nh?ng ng??i co it th?i gian h?n cho cac ho?t ?ng ??c g?n nhau h?n, xay d?ng tinh th?n ?ng ?i. Ch??ng ?u tien a ??c t? ch?c thanh cong t?i B?n Rom, Soc S?n, n?i chung toi ch?i cac tro ch?i teambuilding va ?n tr?a v?i nhau. ay la l?n ?u tien Synopex Vi?t Nam t? ch?c ho?t ?ng nay c?a cong ty, do o co m?t s? thi?u sot x?y ra. Tuy nhien v?i tinh th?n han hoan, t?t c? cac thanh vien a vui v? va t?o thanh cong ch??ng trinh ?u tien.

   

 

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý      
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.