Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Ngay h?i th? thao Synopex 01.07.2017
Ngay 01 thang 07 n?m 2017 Cong oan Synopex Vi?t Nam cung v?i Cong ty a t? ch?c thanh cong Ngay h?i th? thao Synopex Vi?t Nam

   

H?i thi thu hút ??c r?t nhi?u công nhân viên tham gia. Có 04 ?i bóng á nam, 04 ?i bóng á n? và 11 ?i thi n?u ?n.

 

Không khí h?i thao h?t s?c sôi ?ng và ph?n khích m?c dù ban ?u th?i ti?t khá oi b?c. Nhi?u gi?i th??ng ã ??c trao t?ng và h?a h?n s? có nhi?u ni?m vui h?n n?a trong nh?ng l?n ti?p theo.

 

 

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý      
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.