Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


?i tuy?n B?n sung Vi?t Nam nh?n tai tr? kh?ng tr??c th?m Olympic 2016
Sang ngay 27/5 t?i Ha N?i, Lien oan B?n sung Vi?t Nam ph?i h?p cung cac nha tai tr? t? ch?c L? cong b? nha tai tr? ?ng hanh cung ?i tuy?n B?n sung Vi?t Nam t?i Olympic 2016.

   

 

 

?nh: Quang Th?ng

B?n súng là môn th? thao Olympic có m?t trong ch??ng trình thi ?u c?a t?t c? các k? ?i h?i. ? Vi?t Nam, nh? s? quan tâm c?a c?a các c?p lãnh ?o t? Trung ??ng t?i các ?a ph??ng, s? kiên trì v??t khó c?a ?i ng? HLV, VV, s? ?ng viên k?p th?i c?a các c? quan thông t?n, báo chí, B?n súng ã ?t ??c nh?ng thành tích áng ghi nh?n. T? SEA Games 22 n?m 2003 t? ch?c t?i Vi?t Nam, ?n nay B?n súng Vi?t Nam luôn n?m trong t?p ?u khu v?c. ?c bi?t trên ?u tr??ng th? gi?i, x? th? Hoàng Xuân Vinh ã giành HCV và là v?n ?ng viên ?u tiên c?a th? thao Vi?t Nam l?p k? l?c th? gi?i. M?t thành tích áng ghi nh?n n?a là B?n súng Vi?t Nam ã giành 2 vé tham d? Olympic 2012 và 2 vé d? Olympic 2016.

?nh: Quang Th?ng

 Th?c hi?n ch? tr??ng xã h?i hóa và nh?m c? v?, ?ng viên, khích l? tinh th?n thi ?u c?a các VV, h??ng ?n vi?c giành thành tích cao t?i ?u tr??ng Châu l?c và nh?t là t?i Olympic s?p t?i, Liên oàn B?n súng Vi?t Nam ã tích c?c tìm ki?m các ngu?n tài tr? nh?m h? tr? v? v?t ch?t, tinh th?n cho các v?n ?ng viên, hu?n luy?n viên c?ng nh? cho các ho?t ?ng c?a B?n súng Vi?t Nam trong giai o?n t?i.

 Sáng ngày 27/5, Liên oàn B?n súng Vi?t Nam ã trân tr?ng t? ch?c L? công b? các nhà tài tr? cho các v?n ?ng viên tham d? Olympic và ?ng hành cùng các ho?t ?ng c?a Liên oàn B?n súng Vi?t Nam n?m 2016 ó là: Công ty C? ph?n ?u t? Th? thao là nhà b?o tr? cho các ho?t ?ng c?a Liên oàn B?n súng Vi?t Nam; T?p oàn SYNOPEX - Hàn Qu?c là nhà ?ng hành cùng ?i tuy?n B?n súng Vi?t Nam tham d? Olympic 2016; H? th?ng phân ph?i ?ng h? chính hãng Gallewatch là nhà ?ng hành cùng ?i tuy?n B?n súng Vi?t Nam tham d? Olympic 2016.

Theo ó, Công ty CPT Th? thao treo th??ng cho VV dành HCV: 1.000.000.000 (1t? ?ng), HCB: 800.000.000 và HC: 600.000.000; T?p oàn SYNOPEX - Hàn Qu?c Treo th??ng cho các VV c?a oàn Th? thao Vi?t Nam có huy ch??ng t?i Olympic là: 50.000 USD (ô la M?) và Tài tr? trang ph?c thi ?u cho ?i tuy?n B?n súng Vi?t Nam và ?i tuy?n B?n súng Vi?t Nam tham d? Olympic. Trong khi, h? th?ng phân ph?i ?ng h? chính hãng Gallewatch c?ng treo tr??ng cho các VV B?n súng ?t huy ch??ng t?i Olympic là: 100 tri?u ?ng và ?ng h? th??ng hi?u Festina.

Ngoài ra các nhà tài tr? c?ng cam k?t ?ng hành cùng các ho?t ?ng c?a Liên oàn B?n súng Vi?t Nam.

 Nhân d?p này, Liên oàn B?n súng Vi?t Nam c?ng xin trân tr?ng c?m ?n s? quan tâm c?a các c?p lãnh ?o, s? ?ng hành c?a các nhà tài tr?, s? ?ng h? c?a các c? quan thông t?n báo chí trên c? n??c, ã chung tay vì s? phát tri?n c?a B?n súng nói riêng và Th? thao Vi?t Nam nói chung.

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý      
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.