Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Hoang Xuan Vinh wins Vietnam first-ever Olympic gold in the 2016 Rio Olympics
Cong ty TNHH Synopex Vi?t nam han h?nh la nha tai tr? chinh th?c cho ?i tuy?n b?n sung Vi?t Nam. Ngoai kho?n h? tr? 10.000 USD cho lien oan b?n sung, 20.000 USD cho oan b?n sung tham d? Olympic 2016 cung toan b? trang ph?c thi ?u, trang ph?c trinh di?n thi Synopex treo th??ng 50.000 USD cho b?t k? huy ch??ng nao c?a ?i Olympic Vi?t Nam t?i th? v?n h?i l?n nay. V?i m?i huy ch??ng t?i th? v?n h?i, cong ty s? trao t?ng $50.000.

   

Chúng tôi nhi?t li?t chúc m?ng x? th? Hoàng Xuân Vinh c?a Vi?t Nam, ng??i giúp th? thao Vi?t Nam l?n ?u tiên trong l?ch s? giành HC vàng t?i Olympic Rio 2016 khi chi?n th?ng ? n?i dung 10m súng ng?n h?i nam v?i 202,5 i?m, s? i?m phá k? l?c th? gi?i. V?i thành tích tuy?t v?i này, x? th? Hoàng Xuân Vinh s? ??c nh?n kho?n ti?n th??ng 50.000 USD t?  Synopex Vi?t Nam
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý      
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.