Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Th?m trung tam b?o tr? xa h?i I - ong Anh - Ha N?i
Vao thang 9/2015 va 3/2016, T?ng Giam ?c Synopex Vi?t Nam ngai Kim Seong Kwon va ?i di?n m?t s? phong ban cong ty a ?n th?m Trung tam b?o tr? xa h?i I t?i huy?n ong Anh, Ha N?i. Ong a tr?c ti?p t?ng M? tom, s?a, b?m, chi?u, giay dep, qu?n ao c?, ? ch?i ?n cac em t?i Trung tam.

   

  
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý      
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.