Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


Ky k?t tai tr? tr??ng ti?u h?c
Ngay 22/04/2016, L? ky k?t tai tr? gi?a hi?p h?i cac doanh nghi?p Han Qu?c t?i KCN Quang Minh va tr??ng ti?u h?c Chi ong, huy?n Me Linh. T?ng Giam ?c Synopex Vi?t Nam, ngai Kim Seong Kwon a tham gia bu?i ky k?t. Phat bi?u t?i l? ky k?t, ?i di?n cho hi?p h?i ong a co bai phat bi?u v? y ngh?a c?a ho?t ?ng tai tr? nay va kh?ng ?nh r?ng thong qua o, hi?p h?i s? tich c?c gop ph?n vao vi?c xay d?ng moi tr??ng s?ng t?t ?p cho c?ng ?ng trong khu v?c.

   

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý      
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.