Tin Tức Các hoạt động của công ty
   Hoạt động     Các hoạt động của công ty      
Các hoạt động của công ty


L? xu?t quan oan Th? thao Vi?t Nam tham d? Th? v?n h?i Olympic Rio 2016
?ng hanh cung oan th? thao Vi?t Nam t?i Olympic la cac nha tai tr?: Cong ty TNHH MTV Herbalife Vi?t Nam, T?ng cong ty CP Th? thao ?ng l?c, Cong ty TNHH Synopex Vi?t Nam, Cong ty TNHH Thi?t b? Y t? Vi?t - Nh?t, H? th?ng phan ph?i ?ng h? chinh hang Galle Watch, v?i cac qua t?ng thi?t th?c nh?m ?ng vien, khich l? cac VV tr??c gi? len ??ng. V?i t? cach la Nha tai tr? chinh, Ong Kim Seong Kwon ? T?ng giam ?c cong ty TNHH Synopex Vi?t Nam a ?n d? l? xu?t quan nh?m ?ng vien va trao tai tr? cho toan ?i.

   

oàn Th? thao Vi?t Nam tham d? Olympic Rio 2016 g?m 50 thành viên trong ó có 23 VV, 16 HLV, chuyên gia cùng v?i 11 cán b?, y bác s?. T?i Th? v?n h?i l?n này, các VV Vi?t Nam s? tham gia tranh tài 10 môn th? thao, trong ó c? t?, ?u ki?m là 2 môn có s? l??ng thành viên ông ?o nh?t cùng có 4 VV d? tranh. Phó T?ng c?c tr??ng T?ng c?c TDTT, Tr?n ?c Ph?n làm tr??ng oàn.

Thay m?t Lãnh ?o ngành, ?y viên BCH Trung ??ng ?ng, B? tr??ng B? VH, TT & DL Nguy?n Ng?c Thi?n ã trao c? cho Tr??ng oàn TTVN tham d? Olympic Rio 2016 ?ng th?i chúc các VV, HLV oàn TTVN thi ?u thành công, mang vinh quang v? cho t? qu?c. Theo k? ho?ch, cánh quân ?u tiên c?a oàn TTVN s? lên ??ng sang Brazil vào ngày 25/7 t?i.

Các VV tham d? Olympic Rio 2016 trong l? chào c? ? bu?i l? xu?t quân.

Các VV Th? thao Vi?t Nam d? Olympic có m?t t?i bu?i l? xu?t quân. M?t s? VV nh? Ánh Viên, Anh Tu?n v?ng m?t do t?p hu?n...

 

?ng hành cùng oàn th? thao Vi?t Nam t?i Olympic là các nhà tài tr?: Công ty TNHH MTV Herbalife Vi?t Nam, T?ng công ty CP Th? thao ?ng l?c, Công ty TNHH Synopex Vi?t Nam, Công ty TNHH Thi?t b? Y t? Vi?t - Nh?t, H? th?ng phân ph?i ?ng h? chính hãng Galle Watch, v?i các quà t?ng thi?t th?c nh?m ?ng viên, khích l? các VV tr??c gi? lên ??ng.

V?i t? cách là Nhà tài tr? chính, Ông Kim Seong Kwon – T?ng giám ?c công ty TNHH Synopex Vi?t Nam ã ?n d? l? xu?t quân nh?m ?ng viên và trao tài tr? cho toàn ?i.

 
SYNOPEX SITEMAP > Công ty Sản phẩm Hoạt động Hỗ trợ
  + Tổng quan + SMT + Tin Tức + Câu hỏi
  + Lời ngỏ từ Tổng Giám Đốc + PBA + Các hoạt động của công ty
  + Lịch sử công ty + Camera Window    
  + Tầm nhìn + Function Test    
  + Quản lý      
  + Tổ chức      
  + Tuyển dụng      
  + Contact us


Privacy Policy / Lô 16, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
copyright(c) 2015 SYNOPEX VIETNAM ALL RIGHTS RESERVED.